Tag Archives: wyjaśnienia w ust. Pzp

Komentarz do wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017r.

Sygn. akt: KIO 2395/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Gmina Miasto Mrągowo (dalej: zamawiający) prowadziło w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo, odbieranych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Wykonawcy,… Read More »