Tag Archives: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r. Sygnatura akt: KIO 233/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 24 listopada 2014r.

Sygnatura akt:      KIO 2358/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosił przetarg nieograniczony na „letnie i zimowe utrzymanie jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników na terenie miasta Chorzowa, wraz z usługami towarzyszącymi”. W dniu 10 listopada 2014r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie… Read More »