Wywiad z dr Anną Górczyńską: „Recepta na zamówienia: Dobre praktyki i współpraca między instytucjami”

29 maja w Łodzi odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom wokół zamówień publicznych. W tym roku bierze ona pod lupę kwestie społeczne, związane m.in. z jakością pracy oraz możliwością jej poprawy przez instytucje publiczne. O szczegółach wydarzenia, które Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych objął swoim patronatem, rozmawiamy z dr Anną Górczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego to… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1439/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez – Katowicki Holding Węglowy S.A.(zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn.: Wykonanie wzmocnienia obudowy zasadniczej wyrobisk korytarzowych za pomocą betonu natryskowego ze zbrojeniem rozproszonym w przekopach przewozowych na poziomie… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyrok KIO 1526/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia był remont kapitalny Turbozespołu TG-1. Zamawiający to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Postępowanie zostało prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W SIWZ, Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Sygnatura akt: KIO 1539/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 17 lipca 2014 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku- jako Zamawiający prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Usługa doręczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r. Sygnatura akt: KIO 233/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC… Read More »

Komentarz do wyroku KIO 853/15 z dnia 7 maja 2015 r.

Sygnatura akt: KIO 853/15 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Firma Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna w Jaworznie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy czterech podwieszonych ciągników spalinowych. Wykonawca, firma F. S. A. w K., w dniu 24 kwietnia 2015r. wniosła odwołanie w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 lipca 2016 r.

Sygnatura akt: KIO 1087/16 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: 10 czerwca 2016 roku, 3 Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa prowadziła postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dot. dostawy 22 traktorów kołowych – ciągników rolniczych. W dniu 20 czerwca 2016 roku,, wykonawca, spółka akcyjna URSUS z Lublina, wniósł odwołanie co do… Read More »

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI DYREKTYWY 89/665/EWG I DYREKTYWY 92/13/EWG, ZMIENIONYCH DYREKTYWĄ 2007/66/WE, DOTYCZĄCYCH PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH W DZIEDZINIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Na samym początku sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja podkreśla niezwykle istotny fakt, iż Dyrektywy Odwoławcze stanowią gwarancję osiągnięcia celów stawianych przez akty wspólnotowe dotyczące merytorycznie udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zostaje zaznaczone, że Dyrektywy Odwoławcze stanowią nieodłączną część reżimu zamówień publicznych w każdym kraju członkowskim, przez zapewnienie podmiotom gospodarczym minimum dotyczącego dostępności do skutecznych… Read More »

Instalacja kolektorów słonecznych – roboty budowlane czy dostawy. Komentarz do wyroku NSA z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt: II GSK 70/15

Zarys problemu Oczywistym jest, że kwestią podstawową na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przemyślana i zgodna z przepisami kwalifikacja przedmiotu zamówienia. Warunkuje ona bowiem między innymi to jakie normy prawne, nie tylko pochodzące z p.z.p., ale także z innych ustaw, znajdą zastosowanie do umowy będącej celem i zwieńczeniem całego postępowania. Zanim jednak… Read More »