O Centrum

Zadania Centrum

 

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom zamówień publicznych i partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP).

Celami Centrum są m.in.:

1) prowadzenie badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w prawie polskim i w prawie europejskim,

2) prowadzenie prawnoporównawczych badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w Polsce i na świecie,

3) przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo – badawczej,

4) opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących zamówień publicznych i PPP,

5) badanie efektywności uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych i PPP,

6) współpraca zarówno z instytucjami zamawiającymi, jak i wykonawcami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów stosowania zamówień publicznych i PPP,

7) opracowywanie tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych i PPP,

8) opracowywanie branżowych i sektorowych raportów dotyczących zamówień publicznych i PPP,

9) prowadzenie odpłatnych szkoleń, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,

10) organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych

W dalszej perspektywie planowane jest również wydawanie periodyku poświęconego problematyce poruszanej w ramach badań Centrum

 

 

Rada Programowa

 

Członkowie Rady Programowej

1) Prof. Chris Bovis, Business School, University of Hull (GB)

2) Prof. Maria Królikowska-Olczak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

3) Prof. Agnieszka Liszewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

4) Prof. Ryszard Szostak, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie

5) Prof. Mariola Lemonnier, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

6) Prof. Andrzej Powałowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

7) Dr Michał Kania, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

8) Dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (kierownik Centrum)