Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

By | Maj 10, 2017

Komentarz do wyroku KIO z dnia 4 marca 2016 r.

Sygnatura akt: KIO 233/16

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Zamawiający – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. W dniu 26 lutego 2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.

Podstawa prawna odwołania:

Odwołujący zarzuca zamawiającemu naruszenie:

  • art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji;

  • art. 29 ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, który to nie może utrudniać uczciwej konkurencji;

Odwołujący stwierdził, iż opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty. Ponadto według odwołującego doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań technicznych, a w szczególności użycie nazw handlowych konkretnego producenta. W wyniku czego zamawiający uniemożliwił złożenie oferty przez odwołującego. Odwołujący podniósł, że wskutek naruszenia przepisów ustawy uszczerbku doznał interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia (został on pozbawiony możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty), a tym samym odwołujący został narażony na szkodę. Interes odwołującego wyraża się również w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa, a zawarta umowa nie była dotknięta sankcją nieważności z powodu wady postępowania.

Mając powyższe na uwadze odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie zamawiającemu zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie wyroku KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2016 r. przez Roche Diagnostic Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach:

1.Uwzględniła odwołania w części,

2.Nakazała dokonania modyfikacji w zakresie załącznika 2a – określenie warunków równoważności, a w przypadku załącznika 2b – wykreślenie wartości pH buforów.

3.W pozostałym zakresie KIO oddaliło odwołanie. Izba uznała, iż specyfika prowadzonej działalności tj. organizowanie badań uzasadnia konieczność przeprowadzanie ich w sposób, który uzna za stosowny i skuteczny. Zamawiający wykazał, iż przeprowadza takie badania, które uzasadniają nabycie opisanego sprzętu.

Kosztami postępowania został obciążony zamawiający.

Komentarz:

Krajowa Izba Odwoławcza słusznie wskazuje, iż Opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów, pochodzenia jest co do zasady jest zakazane, ale zakaz ten doznaje ograniczenia, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu powinny towarzyszyć określenia: „lub równoważne”

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Utrudnianiem uczciwej konkurencji będzie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, a wystarczy tylko, że użyte w tym opisie cechy i parametry zostaną określone tak aby mógł je spełnić tylko określony wykonawca. Niemniej jednak KIO zasadnie twierdzi, iż zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności.

Rozpatrywane odwołanie porusza istotne zagadnienie dotyczące wyważenia dwóch wartości. Jedną z nich jest zasada uczciwej konkurencji wyrażona w art. 7 ustawy, drugą jest swoboda zamawiającego w zakresie wyboru przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może skutecznie podważać przedmiotu zamówienia, jeżeli jest on całkowicie uzasadniony ze względu na prowadzoną przez zamawiającego działalność. Natomiast zamawiający nie może konstruować SIWZ-u w sposób, który jednoznacznie wskazuje na dany podmiot funkcjonujący na rynku. Zamawiający jako swoisty „gospodarz” postępowania musi wyważyć te dwie wartości oraz odznaczać się zdecydowanie większą staranności w przypadku zamówień specjalistycznych czy związanych z wysokimi technologiami.

Opracował:

Marek Nieradko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *