Komentarz do wyroku KIO 853/15 z dnia 7 maja 2015 r.

By | Maj 10, 2017

Sygnatura akt: KIO 853/15

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Firma Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna w Jaworznie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy czterech podwieszonych ciągników spalinowych. Wykonawca, firma F. S. A. w K., w dniu 24 kwietnia 2015r. wniosła odwołanie w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiot zamówienia powinien posiadać dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszyny; a także, że przedmiot zamówienia „Musi posiadać możliwość odłączenia jednostek napędowych z kabin kierowcy, przy konfiguracji z 6 lub 5 jednostkami napędowymi co najmniej dwóch, przy konfiguracji z 4 jednostkami napędowymi co najmniej jednej”-ust. 22 załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna odwołania:

  • art. 29 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opis przedmiotu zamówienia

  • art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Odwołujący podnosił, iż zamawiający w załączniku nr 8 ust. 24 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisał przedmiot zamówienia w sposób wymagający od wykonawców, aby przedmiot zamówienia posiadał dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową, co jednak nie znajduje żadnego uzasadnienia ani w zobiektywizowanych potrzebach zamawiającego, ani także w powodach o charakterze technicznym. Takie określenie przedmiotu zamówienia prowadzi także do zawężenia kręgu podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący zwrócił także zastrzeżenia dotyczące zapisu ust. 22 załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią którego zamawiający wymaga posiadania możliwości zabudowy wariantowej co najmniej dwóch lub jednej jednostki napędowej, zależnie od konfiguracji. Zauważa on, iż umożliwienie odłączenia większej ilości jednostek napędowych jest dopuszczalne, a także pożądane przez zamawiającego, a w analizie ust. 22 i ust. 24 załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia można dojść do wniosku, że stoją one w sprzeczności do siebie.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

  • art. 29 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opis przedmiotu zamówienia, który prowadzi do zawężenia kręgu podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, a sam opis nie znajduje uzasadnienia w potrzebach zamawiającego ani we względach technicznych czy funkcjonalnych.

  • art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opis przedmiotu zamówienia w sposób wewnętrznie sprzeczny: „możliwość zabudowy wariantowej w najszerszym możliwym zakresie przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia co do umiejscowienia poszczególnych jednostek napędowych w konkretnych

częściach urządzenia”, co uniemożliwia stosowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wnosił o nakazanie zamawiającemu dokonania zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadzenia dokładnych i zrozumiałych określeń.

Zamawiający na rozprawie w dniu 7 maja 2015r. wnosił o oddalenie odwołania. Argumentował, że ma prawo do zakupu rzeczy zgodnej z jego potrzebami, a opisanie przedmiotu zamówienia zgodnego ze swoimi potrzebami nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Przedmiot zgodny z opisem zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w opinii zamawiającego stanowi najbezpieczniejszą formę transportu.

Streszczenie wyroku KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie firmy F. S. A. w K. za zasadne. Zgodziła się ona co do zasady z zamawiającym, który twierdził, ze nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom. Zauważyła także, że praktycznie niemożliwym jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie wyklucza części wykonawców. Jednak nie powinno mieć miejsca takie kształtowanie specyfikacji, które doprowadzić może do nadmiernego ograniczenia konkurencji bez uzasadnionego powodu. Zamawiający w tej sprawie nie uzasadnił, że taki opis przedmiotu zamówienia jest uzasadniony względami technicznymi czy potrzebami. Zdaniem Izby, odwołujący w sposób wystarczający udowodnił możliwość naruszenia przepisów czy prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Izba uznała odwołanie i zarzut naruszenia uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia jest uzasadniony.

Komentarz:

Ograniczenia konkurencji wynikające z opisu przedmiotu zamówienia nie zawsze muszą wynikać z zamierzonych działań zamawiającego. Jednak moim zdaniem argumentacja zamawiającego nie była wystarczająca i nie udało się mu „obronić” swojego stanowiska. Ograniczenia konkurencji może prowadzić do rynkowego wykluczenia, a także powodować wiele niekorzystnych skutków na rynku. Działania dążące do celowego wykluczenia bądź też ograniczenia konkurencji powinny być likwidowane i powszechnie uznawane za zakazane i niekorzystne.

Opracowała:

Klaudia Zawada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *