Komentarz do wyroku KIO z dnia 24 listopada 2014r.

By | Luty 27, 2017

Sygnatura akt:      KIO 2358/14

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosił przetarg nieograniczony na „letnie
i zimowe utrzymanie jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników na terenie miasta Chorzowa, wraz z usługami towarzyszącymi”. W dniu 10 listopada 2014r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołanie złożył wykonawca J. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W.
z siedzibą w Bytomiu.  21 listopada 2014r. zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie
i 23 listopada 2014r. złożył odpowiedź na odwołanie. Do udziału w postępowaniu odwoławczym swój udział po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca – Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o.

Podstawa prawna odwołania:

Odwołujący zarzuca zamawiającemu naruszenie:

  • 7 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych to jest naruszenie zasady uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności,
  • 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych to jest naruszenie zasad dotyczących udziału wykonawców w postępowaniu przetargowym, i
  • 25 ust.1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Odwołujący podnosi, że zamawiający określając warunki jakie wykonawcy muszą spełnić
w zakresie posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia oraz określając dokumenty jakie muszą złożyć wraz z ofertą naruszył zasadę uczciwej konkurencji i zasadę proporcjonalności. Wymagania określone przez zamawiającego w treści ogłoszenia i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są nieprecyzyjne, nadmiernie wygórowane i nie związane z przedmiotem zamówienia.

Odwołujący stwierdza, że zamawiający umieścił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymóg, posiadania przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonywał usługi zbieżne z przedmiotem zamówienia tj, prace związane z utrzymaniem jezdni, ulic, chodników na terenie miasta w okresie letnim i zimowym. Zamawiający określa wartość usług utrzymania dróg, ulic, parków czy wykonywania  innych czynność zbieżnych z przedmiotem zamówienia, których wykonanie musi udokumentować wykonawca.  Odwołujący podnosi, że wartość tych usług jest nadmiernie wygórowana – łączna wartość umów jakich wymaga wykonawca wynosiła 12 000 000 zł i jest, zdaniem odwołującego czterokrotnie wyższa niż rzeczywista roczna wartość usługi. Ponadto zamawiający nie określa czy podane przez niego kwoty to kwoty netto czy brutto. Uniemożliwia to potencjalnym wykonawcą oszacowanie czy spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Tym samym zdaniem odwołującego zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji i ogranicza możliwość wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcą, którzy mimo iż nie spełniają wymogu wykonania określonych usług o określonej wartości mają doświadczenie niezbędne do realizacji usług tego rodzaju.

Ponadto w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający umieszcza wymóg przedłożenia przez  wykonawców wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskiem EMAS lub certyfikatu
w zakresie norm zarządzania środowiskiem ISO 14001. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zamawiający może żądać jednego z tych dokumentów, ale tylko wówczas, jeśli umieści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował  podczas wykonywania zamówienia. Odwołujący podnosi w tym miejscu zarzut nieumieszczenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyżej wspomnianych środków pomimo zawarcia wymogu złożenia wraz z ofertą jednego z dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zatem zamawiający nie może żądać od wykonawców tych dokumentów. Odwołujący zauważył także, iż zamawiający posłużył się nieprawidłową nazwą dokumentu w zakresie systemu zarządzania środowiskiem EMAS używając sformułowania „certyfikat EMAS” zamiast „zaświadczenie EMAS”. Uniemożliwia to złożenie prawidłowej oferty.

Odwołujący podnosi ponadto, że zamawiający dzieli zamówienie na 4 części
a wymaga kompleksowego doświadczenia w ramach realizacji zamówienia.

Początkowo odwołujący zarzucał zamawiającemu również umieszczenie w specyfikacji wymogu dotyczącego pojazdów używanych przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
z których co najmniej połowa musi posiadać standard emisji  spalin minimum EURO 4, a pozostałe powinny spełniać wymóg minimum EURO 3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. Ponadto odwołujący uważa, że wymóg ten nie jest związany z przedmiotem zamówienia, gdyż zamówienie nie dotyczy ochrony środowiska a utrzymania jezdni, ulic, chodników i miejsc postojowych na terenie miasta.  Zarzut powyższy nie był jednak rozpoznawany przez Krajową Izbę Odwoławczą, gdyż odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutu.

Mając powyższe na uwadze odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania
i o nakazanie zamawiającemu zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o wnosiło o oddalenie odwołania, jako niezasadnego. Podnosiło, że jako wykonawca spełnia wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, od których odwołuje się  Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wnosi o odrzucenie odwołania, gdyż jego zdaniem odwołujący nie wykazał swojego interesu prawnego. Zamawiający ponadto stwierdził, że odwołanie stało się bezzasadne ze względu na unieważnienie przedmiotowego postępowania.

 

Streszczenie wyroku KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2014r. odwołania podzieliła stanowisko odwołującego co do naruszenia przez zamawiającego art. 7, art. 22 i art. 25 ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Krajowa Izba Odwoławcza, po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez strony w postępowaniu odwoławczym na rozprawie:

  1. Uwzględniła odwołanie.
  2. Nakazała zmianę treści ogłoszenia i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podzielając zdanie odwołującego, co do nadmiernie wygórowanych, nieproporcjonalnych
    i nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia postanowień, w zakresie posiadanego przez wykonawców doświadczenia.
  3. Nakazała wykreślenie z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia dotyczącego dokumentów jakie wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą, uznając,
    że zamawiający nie może żądać takich dokumentów, chyba że umieści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła zdania wyrażonego przez zamawiającego
w odpowiedzi na skargę. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej odwołujący wykazał, że jest potencjalnym wykonawcą, który może ubiegać się o udzielenie mu przedmiotowego zamówienia. Ponadto pomimo iż zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie wykonawcą nadal przysługuje odwołanie od czynności unieważnienia postępowania podjętej przez zamawiającego.

Kosztami postępowania został obciążony zamawiający.

 

Komentarz:  

Krajowa Izba Odwoławcza  w omawianym wyroku zauważa, iż warunki stawiane przez zamawiającego wykonawcą muszą być sformułowane w taki sposób, aby z jednej strony do udziału w postępowaniu nie zostali dopuszczenia wykonawcy, którzy nie są w stanie wykonać danego zamówienia, natomiast z drugiej strony warunki te nie mogą uniemożliwiać udział w postępowaniu przetargowym wykonawcą, którzy potencjalnie są w stanie wykonać zamówienie. W omawianym wyroku trafnie, moim zdaniem, Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła, iż stawiane przed wykonawcami warunki w zakresie posiadanego przez nich doświadczenia są nadmiernie wygórowane i ograniczają dostęp do udziału w postępowaniu przetargowym wykonawcą, którzy mogliby ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Uważam, że zamawiający powinien jasno i precyzyjnie sformułować warunki udziału wykonawców w postępowaniu, aby umożliwić potencjalnym wykonawcą ocenę, czy są oni w stanie spełnić warunki stawiane przez zamawiającego. Ponadto uważam, iż zamawiający nie mógł żądać od wykonawców dokumentów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku, gdy przepis prawa mu na to nie pozwala. Zamawiający nie może w szczególności mylić nazw dokumentów, gdyż, zgodnie z opinią odwołującego, może to świadczyć o przypadkowości zamieszczenia takiego wymogu. Podzielam opinię Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie i uważam,
że zamawiający naruszył w przedmiotowym postępowaniu zasadę proporcjonalności oraz art. 25 ustawy prawo zamówień publicznych i przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

 

 

Opracowała: Patrycja Baranowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *