Sprawozdzanie z X konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej zamówieniom publicznym

By | Grudzień 14, 2016

W wtorek 6 grudnia odbyła się w Warszawie X konferencja Urzędu zamówień publicznych poświęcona tematyce zielonych zamówień publicznych. W konferencji  uczestniczyli seminarzyści oraz doktoranci Katedry europejskiego prawa gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Panią dr Anną Górczyńską. Głównym założeniem konferencji było propagowanie wśród zarówno zamawiających jak i wykonawców idei zielonych zamówień publicznych. Prezentowane zagadnienia obejmowały zarówno aspekty proceduralno-prawne jak i techniczne aspekty stosowania rozwiązań innowacyjnych mających zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Konferencje rozpoczęła Pani prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk witając zgromadzonych, a następnie podsumowując dotychczasowe działania urzędu dotyczące promocji zielonych zamówień publicznych. Omawiając kwestię praktycznego zastosowania tego typu zamówień odniosła się w sposób szczegółowych do niedawnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pierwsza prezentacja pt. „Możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” została wygłoszona przez Panią Magdalenę Olejarz – dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych. W swojej prezentacji omówiła najważniejsze aspekty prawne dotyczące etapów postępowania na jakich zamawiający może uwzględnić aspekty środowiskowe. Z wystąpienia dowiedzieliśmy się, iż dopuszczenie się przez startującego w przetargu określonych  przestępstw dotyczących ochrony środowiska może być przyczyną obligatoryjnego lub fakultatywnego wykluczenia z przetargu. Innymi ciekawymi poruszonymi zagadnieniami były kryteria oceny oferty, warunków realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

Kolejne wystąpienie pt. „Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy o efektywności energetycznej” wygłosiła  Pani Aneta Ciszewska – Starszy Specjalista w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Energii. Jako pierwszą omówiła rolę  efektywności energetycznej w polityce Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie przeszła do omawiania aspektów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej dotyczących kwestii zamówień publicznych. Ciekawym zagadnieniem okazały się tzw. Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane za inwestycje przez Ministerstwo energii.

Następnym prelegentem był Pan Tomasz Gałązka – Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, którego prezentacja nosiła tytuł „Budownictwo o niskim zużyciu energii – poprawa charakterystyki energetycznej budynków”. Tematem wystąpienia były możliwości oraz wyzwania związane z tworzeniem lub renowacją budynków, które posiadałyby odpowiednią charakterystykę energetyczną. Przedstawił on zarówno unormowania prawne jakie w niedługim czasie zaczną obowiązywać w zakresie energooszczędności budynków jak i wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Wystąpienie pt.” Budownictwo ekologiczne – certyfikacja na przykładzie oznakowania –systemy certyfikacji budynków na przykładach” wygłosił Pan Rafał Schurma – Założyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – PLGBC. Podczas wystąpienia zaprezentował liczne systemy certyfikacji budynków szczególna uwagę poświęcając certyfikatom LEED oraz BREEAM. Omówił także przykłady prawidłowych zastosowań rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii w trakcie eksploatacji budynku.

Kolejna prezentacja pt.” Produkcja ekologiczna / Przewodnik po rynku produktów ekologicznych” została wygłoszona przez Pana Grzegorz Ziemieckiego z Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omówił on najważniejsze zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym oraz możliwościach wykorzystania rozwiązań sprzyjających środowisku także z perspektywy zamówień publicznych. Poinformował również uczestników, iż  w Ministerstwie trwają pracę  nad podręcznikiem dla zamawiających, który przybliża możliwości wykorzystania oznakowania rolnictwa ekologicznego w zamówieniach publicznych na dostawę żywności ekologicznej.

Następna prezentacja zatytułowana „Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych” została przestawiona przez Andrzeja Ociepe – członka Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO14000. Zaprezentował on uczestnikom metody identyfikacji metod zarzadzania środowiskowego przy wykorzystaniu normy ISO 14001.

Bardzo interesujące okazało się wystąpienie pt. „Zielone zamówienia publiczne – od strategii do realizacji (w świetle przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”)” wygłoszone przez Pana Tomasza Jakubca – p.o. dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju, Dyrektora Biura Strategii Miasta, Urząd Miasta Łodzi. Przedstawił on praktyczne zastosowanie przez Urząd Miasta Łodzi klauzul „zielonych” w zamówieniach publicznych, które jednocześnie poprawiają jakość życia mieszkańców.

Kolejną prezentację pt. ”Praktyczny przykład: Pozacenowe kryteria środowiskowe w zamówieniu za zakup pojazdów nieoznakowanych” wygłosił Pan Tomasz Piotrkowicz – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w Biurze Finansów, Komenda Główna Policji. Zaprezentował on oraz omówił  pozacenowe kryteria środowiskowe w zamówieniach na zakup pojazdów stosowane przez Komendę Główną Policji, a także wspomniał o roli wagi przypisywanej każdemu z kryteriów oceny ofert.

Ostatnim wystąpienie pt. „Praktyczny przykład: Zamówienie ekologiczne na dostawy artykułów biurowych” wygłosili Panowie Arkadiusz Marciniak i Rafał Zadrożny z Departamentu Koordynacji i Realizacji Zakupów, Narodowy Bank Polski. Przedstawili oni kryteria zielone stosowane przez NBP przy realizacji ustawy PZP.

autorzy: Berenika Sikora, Sylwia Pietraszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *