Budowa platformy e-Zamówienia w oparciu o projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych

By | Maj 18, 2016

Urząd Zamówień Publicznych, przygotowując się do transpozycji nowych dyrektyw unijnych na konferencji 9 kwietnia 2015 dotyczące zmian w systemie zamówień publicznych ogłosił ramy technologiczne systemu e-Zamówień, mającego wprowadzić pełną elektronizację postępowań. Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy prawo Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2016 roku, wersja 01, wynika iż system będzie posiadał cztery moduły. Stanowi o tym art. 2 pkt. 7b nowelizacji, który również wprowadza definicję portalu e-Zamówienia – należy przez to rozumieć platformę elektroniczną prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na której udostępniane są :
1. Biuletyn Zamówień
2. Profil nabywcy
3. Aukcje elektroniczne
4. Inne narzędzia elektroniczne

Taka budowa platformy ma umożliwiać przede wszystkim przygotowanie zamówienia, komunikację, przygotowanie i przesyłanie ofert oraz ich ocenę. Za te najważniejsze czynności ma odpowiadać moduł Profilu nabywcy. Dostęp do niego będzie możliwy przez zalogowanie się na platformie e-Zamówienia UZP. Najważniejszym aspektem jest fakt,
że żadna ze stron postępowania czy to zamawiający czy też wykonawca nie będą ponosili kosztów związanych z dostępem. Ustawodawca w nowym akcie prawnym zdefiniował w art. 2 pkt. 7c co rozumie się przez Profil nabywcy – należy przez to rozumieć rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizację procesu udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku Biuletynu Zamówień oraz modułu aukcji elektronicznych ich zadania nie ulegną zmianie. Nowością natomiast jest zwrot inne narzędzia elektroniczne. Ustawodawca rozumie przez to przede wszystkim narzędzia udostępnione UZP do kontrolowania oraz monitorowania systemu zamówień publicznych w Polsce jak i dokonania przez tę instytucję elektronicznego sprawozdania rocznego , ale nie tylko gdyż w ramach innych narzędzi elektronicznych zmawiający otrzyma możliwość sporządzenia protokołu z udzielonego zamówienia drogą elektroniczną, a w przyszłości Ministerstwo Gospodarki ma udostępnić zamawiającym możliwość e-fakturowania.

Autor: Wojciech Łogin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *