Komentarz do wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017r.

By | Listopad 29, 2017

Sygn. akt: KIO 2395/15

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Gmina Miasto Mrągowo (dalej: zamawiający) prowadziło w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo, odbieranych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia R. Sp. z o.o. sp. k. w Olsztynie oraz P. prowadzący działalność pod firmą Zakład Usług Komunalnych P. w M. (dalej: odwołujący), w dniu 19 grudnia 2016r. złożyli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w związku z przesłaniem przez zamawiającego informacji o wyniku postępowania.  

Wykonawcy PPHU E. s.c. R. i W. w B. zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego i wnieśli o oddalenie odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza uznała zgłoszone przez wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B. przystąpienie do postępowania odwoławczego za bezskuteczne z uwagi na to, że oświadczenie wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B. o zgłoszeniu przystąpienia wpłynęło do zamawiającego po upływie 3-dniowego terminu przewidzianego ustawą na zgłoszenie przystąpienia. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała także, że dla skuteczności zgłoszenia przez wykonawcę przystąpienia do postępowania odwoławczego wymaga się zarówno zgłoszenia przystąpienia w terminie przewidzianym na dokonanie takiej czynności, jak i zachowania wymaganej formy.

Podstawa prawna odwołania:

Odwołujący zarzuca zamawiającemu:

  • naruszenie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.) w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 u.p.z.p. poprzez przeprowadzenie nieprawidłowego wezwania wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. do udzielenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny przedstawionej w ofercie oraz wadliwej oceny wyjaśnień przez nich złożonych.
  • zaniechanie wykluczenia wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. z postępowania pomimo nie spełnienia przez wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. warunków udziału w postępowaniu w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także pomimo nieposiadania wymaganej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w kwocie określonej przez zamawiającego w treści SIWZ oraz przedstawienia informacji wprowadzających zamawiającego w błąd.
  • zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. i w konsekwencji naruszenie:
  1. art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.z.p. z uwagi na rażąco niską cenę przedstawioną w złożonej ofercie.
  2. art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.  w zw. z art. 26 ust. 3 u.p.z.p. z uwagi na złożenie oferty nie odpowiadającej warunkom wskazanym w SIWZ.
  3. art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. z uwagi na niezgodność złożonej oferty z SIWZ w zakresie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie stwierdził, że odwołujący, który złożył ofertę z ceną wyższą niż kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia nie może skutecznie wnieść odwołania, ponieważ nie miał interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz nie poniósł szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów u.p.z.p.

Streszczenie wyroku KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2017r. odwołania podzieliła stanowiska odwołującego w zakresie zaniechania przez zamawiającego odrzucenia oferty wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B. i naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. w związku z 90 ust. 3 u.p.z.p. Krajowa Izba Odwoławcza, po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez strony w postępowaniu odwoławczym na rozprawie:

  1. Uwzględniła odwołanie.
  2. Nakazała Gmina Miasto Mrągowo unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B.

 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący, który złożył ofertę z ceną wyższą niż kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia spełnia materialno – prawne przesłanki dopuszczalności odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że czynnością kwestionowaną przez odwołującego nie jest unieważnienie postępowania z powodu braku środków, lecz wybór najkorzystniejszej oferty, która powinna być odrzucona przez zamawiającego, a wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów u.p.z.p. przez zamawiającego, także w takim przypadku gdy następstwem postępowania byłoby unieważnienie postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza podnosi także, że wykonanie obowiązku udzielenia wyjaśnień odnosi się do udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień adekwatnych do wezwania, które przekonywałyby o tym, że za cenę oferty będzie możliwe należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że przyznanie pominięcia kosztu zagospodarowania odpadów zielonych przez wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B. oznacza, że wyjaśnienie ceny oferty nie zostały udzielone, a w konsekwencji zamawiający powinien odrzucić ofertę.

W związku z powyższym, Krajowa Izba Odwoławcza podnosi, że odwołanie powinno zostać uwzględnione z tego powodu, że zamawiający naruszył przepisy ustawy, ponieważ zaniechał odrzucenia oferty wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B.

Kosztami postępowania został obciążony zamawiający.

Komentarz:

Krajowa Izba Odwoławcza w omawianym wyroku słusznie zauważa, że oferta powinna zostać odrzucona zarówno w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jak również przypadku gdy wykonawca, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podzielam opinię Krajowej Izby Odwoławczej, że zamawiający powinien oceniać wyjaśnienia uzyskane od wykonawców w oparciu o ich literalne brzmienie, a więc według ich treści. Uważam, że wybór najkorzystniejszej oferty tylko na podstawie arytmetycznego porównania cen ofert z pomięciem udzielonych przez wykonawców wyjaśnień może powodować, że najkorzystniejsza oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i w konsekwencji zamawiający nie wybierze najkorzystniejszej oferty z uwagi na obligatoryjność odrzucenia takiej oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. Podzielam opinię Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie i uważam, że zamawiający poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców PPHU E. s.c. R. i W. w B. naruszył w przedmiotowym postępowaniu art. 89 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. w związku z 90 ust. 3 u.p.z.p.

Opracowała:

Ewa Szcześniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *