Komentarz do wyroku KIO z dnia 21 października 2015 r.

By | Listopad 29, 2017

Sygnatura orzeczenia: 2160/15

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:
Przedmiotem postępowania prowadzonego przez ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań (zwany dalej: zamawiającym) było udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. w 2015 i 2016 r.”. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Z. S.A. z siedzibą w Ł., ul. R.; (…) Ł. (zwany dalej: odwołującym) wniósł odwołanie od niezgodności z przepisami prawa czynności zamawiającego. Zamawiający już po wniesieniu odwołania unieważnił czynność zaproszenia do aukcji elektronicznej wykonawców, ponownie ocenił oferty, w wyniku której za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę odwołującego.

Podstawa prawna orzeczenia:
• art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. – przesłanki skorzystania z środków ochrony
prawnej,
• art. 191 ust. 2 ustawy P.z.p. – podstawa wydania wyroku,
• art. 192 ust. 2 ustawy P.z.p. – możliwością materialnego uwzględnienia/oddalenia odwołania.

Streszczenie wyroku:
Odwołanie wniesione przez odwołującego dotyczyło zaniechań wykluczenia i odrzucenia ofert złożonych przez innych oferentów, a także wyznaczenia aukcji elektronicznej z naruszeniem przepisów P.Z.P. I zaniechania wyboru najkorzystniejszej oferty. KIO stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, uzasadniając, że odwołujący nie posiada interesu, o którym mowa w art. 179 ust. 1, co ma związek z ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego i uznaniem za taką ofertę odwołującego. Izba zauważyła, że środki odwoławcze przysługują wykonawcom, uczestnikom konkursu lub innym

podmiotom, jeżeli miały lub mają one interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogłą ponieść szkode poprzez naruszenia przepisów przez zamawiającego, zauważyła, że przepis nie daje możliwości alternatywy – możliwość uzyskania zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody. Wyłącza to odwołującego z możliwości skorzystania z środków ochrony prawnej w tym zakresie.

Komentarz:
Przedstawione orzeczenie definiuje i wyjaśnia art. 179 ust. 1 P.Z.P., a Izba dokonuje jego wykładni, tłumacząc kto, kiedy i w jakich okolicznościach można skorzystać z środków ochrony prawnej. Prezentuje także przesłanki oddalenia odwołania czy też stwierdzenia braku interesu prawnego. Orzeczenie to, moim zdaniem, jest jednym z tych, które przeciera ścieżkę i wyjaśnia faktyczne brzmienie przepisów, a także objaśnia możliwość ich stosowania.

Klaudia Zawada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *