Komentarz do wyroku KIO 385/15 z dnia 12 marca 2015 r.

By | Listopad 27, 2017

Sygnatura sprawy KIO 385/15
Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:
Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolej Dojazdowej w oparciu o technologię światłowodową. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. W dniu 19 stycznia 2015r. zamawiający wezwał jednego z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu do złożenia wyjaśnień w zakresie zasadności zastrzeżenia pewnych elementów jego oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym m. in. informacji dotyczących listy podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej. W odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca uzasadnił z jakich powodów poszczególne informacje zawarte w jego ofercie uznał za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Mimo to zamawiający dnia 18 lutego 2015r. skierował kolejne pismo do wykonawcy, w którym poinformował, iż ujawnia pewne dokumenty załączone do jego oferty. W uzasadnieniu podjętej decyzji zamawiający wskazał, iż ujawnia dokumenty, gdyż nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do ujawnionych dokumentów należały formularz cenowy oraz lista podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej.

Podstawa prawna odwołania:
W dniu 27 lutego 2015r. spółka Thales Polska Sp. z o.o wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym zarzuciła zamawiającemu naruszenie:
➢ art 8 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych, przewidującego, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
podlegają ujawnieniu jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one ujawnione,
➢ pozostającego w związku z powyższym zarzutem art 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji stanowiącego, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

Odwołujący wniósł o uwzględnienia odwołania, unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na ujawnieniu listy podmiotów należących do tej samej co odwołujący grupy kapitałowej oraz o nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny oferty wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi potwierdzenia zasadności zastrzeżenia listy podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej. Zdaniem odwołującego zamawiający dokonując czynności ujawnienia dokumentu zawierającego listę podmiotów należących, do tej samej co odwołujący grupy kapitałowej naruszył wyżej wskazane przepisy prawa. Odwołujący wskazał, że w piśmie uzasadniającym utajnienie informacji zawartych w ofercie wykonawca wykazał konieczność i prawidłowość dokonanego przez siebie zastrzeżenia informacji jako tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Na poparcie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca wskazał, iż zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa dane dotyczące powiązań kapitałowych nie są publicznie udostępniane, wykonawca nie informuje o nich osób trzecich, zachowuje je w tajemnicy, nie przesyła w sposób umożliwiający wgląd do nich osobom nieupoważnionym, dane przechowuje i wykorzystuje do ich zabezpieczenia stosowne środki. Ponadto jedynie uprawnieni do tego pracownicy wykonawcy mają wgląd w ich treść. Należy zwrócić uwagę także na fakt, iż informacja dotycząca podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej mają charakter organizacyjny, gdyż wiedza na temat powiązań kapitałowych ma znaczenie o tyle, że schemat organizacyjny ukazuje siatkę globalnych powiązań kapitałowych, a to z kolei daje możliwość pozyskania przez podmioty trzecie informacji w zakresie sposobu sprawowania kontroli nad globalną grupą kapitałową czy formy prawnej, w jakiej działają poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy. Z tego punktu widzenia odwołujący wskazał, iż w wyniku ujawnienia informacji dotyczących grupy kapitałowej przez zamawiającego odwołujący może ponieść szkodę, polegającą na naruszeniu jego pozycji na rynku. Odwołujący na potwierdzenie, iż ma interes prawny we wniesieniu przedmiotowego odwołania wskazał iż w postępowaniu będącym przedmiotem odwołania złożył ważną, zabezpieczoną wadium i nie podlegającą odrzuceniu ofertę. Zamawiający w odpowiedzi na powyższe odwołanie wskazał iż w piśmie, które otrzymał od wykonawcy, a które miało uzasadniać zachowanie w tajemnicy listy podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej wykonawca nie przedstawił, jego zdaniem, wystarczających argumentów przemawiających za zachowaniem w tajemnicy tych informacji. Zastrzeżony dokument nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie są to bowiem informacje o charakterze organizacyjnym, a jedynie dane wskazanych tam podmiotów, przede wszystkim nazwy i adresy siedzib. Należy także wskazać, że gdy zamawiający wystąpił do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą odwołujący takiej zgody nie wyraził, co dla zamawiającego było równoznaczne ze zrezygnowaniem przez odwołującego z możliwości uzyskania zamówienia. Ponadto zamawiający wskazał, iż jego zdaniem odwołującemu nie przysługują środki ochrony prawnej. Bowiem zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych odwołanie może wnieść wykonawca, uczestnik konkursu, a także inny podmiot, jeżeli wykaże iż ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Biorąc pod uwagę to, że odwołanie zostało wniesione po odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, który to brak należy traktować, zdaniem zamawiającego jako faktyczną rezygnację z ubiegania się o uzyskanie zamówienia, wyklucza odwołującego z kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. W związku z powyższym zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
Streszczenie wyroku KIO:
Krajowej Izba Odwoławczej uznała, że odwołujący nie jest uprawniony do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych. Aby wnieść
środki ochrony prawnej odwołujący musi dowieść, że posiada obiektywną potrzebę uzyskania określonego zamówienia a także powinien wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa. Odwołujący musi zatem wykazać, że zamawiający dokonał albo zaniechał dokonania określonych czynności niezgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, czego następstwem jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody przez odwołującego. Mimo iż odwołujący poprzez złożenie oferty wykazał, chęć uzyskania przedmiotowego zamówienie, nie wykazał poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Szkody, na którą powołuje się odwołujący, nie można uznać, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej za stratę polegającą na pogorszeniu się sytuacji majątkowej odwołującego, jak i za stratę tego, co odwołujący mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku przedstawianym przez odwołującego chodzi jedynie o utratę pewnej szansy uzyskania korzyści. Niezależnie od powyższego Izba uznała, że odwołujący nie wykazał, że informacje zastrzeżone przez niego jako tajemnica przedsiębiorstwa w istocie taką tajemnicę stanowią. W ocenie Izby zastrzeżone informacje nie mają charakteru organizacyjnego ani gospodarczego, co podnosił odwołujący. Należy zgodzić się z zamawiającym, iż dane podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, ich nazwa i adres, nie stanowią informacji o charakterze organizacyjnym. Listy podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej, dołączone do oferty w przedmiotowym postępowaniu nie zawierają informacji dotyczących sposobu organizacji przedsiębiorstwa, powiązań kapitałowych czy sposobu zarządzania grupą kapitałową Dokument przedstawia tylko skład grupy kapitałowej bez wskazania procesów zachodzących w ramach takiej grupy. Odwołujący nie wykazał również, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, że wobec zastrzeżonej informacji podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki uzasadniające uprawnienie odwołującego do skutecznego wniesienia odwołania. Przedmiotowe odwołanie jest więc bezzasadne.

Komentarz:
Zgodnie z art. 179 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych uprawnionym do wniesienia odwołania jest wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie zostało wniesione przez spółkę Thales Polska Sp. z o.o, należącą do grupy kapitałowej wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie. Uważam, iż należy zgodzić się z powyższym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Należy uznać, że odwołujący, w momencie odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie może powołać się na to, iż miał interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. Ponadto podnoszony przez odwołującego zarzut naruszenia art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji również nie zasługuje na uwzględnienie. Pomimo iż nie podzielam zdania Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z którym odwołujący nie wykazał iż podjął niezbędne działania zmierzające do ochrony informacji, które uznał za tajemnicę przedsiębiorstwa, nie ulega wątpliwości, że informacje jakie zawierały listy podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej nie były informacjami, których ujawnienie, jak wskazywał na to odwołujący, mogłoby spowodować pozyskanie przez podmioty trzecie informacji w zakresie sposobu sprawowania kontroli nad globalną grupą kapitałową czy formy prawnej, w jakiej działają poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy.

Opracowała:

Patrycja Baranowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *