Komentarz do wyroku KIO 1697/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

By | Listopad 27, 2017

Sygnatura akt: KIO 1697/15

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:
11 czerwca 2015 roku, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, a z racji tego, iż wartość zamówienia przekraczała tzw. progi unijne ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym UE. W dniu 7 sierpnia 2015 roku, Impel Cleaning sp. z o.o. we Wrocławiu (dalej Odwołujący) wniosła odwołanie do KIO, w którym zakwestionowała prawidłowość wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej przez Zamawiającego.
Podstawa prawna odwołania:
 art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
 art. 8 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez dokonanie
odtajnienia oferty Odwołującego.
Odwołujący swoje zarzuty uzasadniał przede wszystkim tym, iż odtajnienie jego oferty przez Zamawiającego było bezpodstawne, a czynność ta została dokonana przez Zamawiającego wbrew prawu. Odwołujący twierdził ponadto, iż wskazał zakres w jakim oferta powinna być utajniona ze względu na fakt, iż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, zaś informacje w niej zawarte mają charakter poufny. Według Odwołującego działanie Zamawiającego narusza tym samym art. 8 ustawy Pzp. w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa-Odwołującego. Ponadto jak wskazuje Odwołujący, jego zdaniem takie zachowanie Zamawiającego narusza także art. 7 ust 1. ustawy Pzp. poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający dokonał odtajnienia i udostępnienia w całości jego oferty nie czekając na uzyskanie jakichkolwiek wyjaśnień w tej kwestii. Zamawiający nie podzielił stanowiska Odwołującego, tym samym wnosił on, o oddalenie odwołania w całości.
Streszczenie wyroku KIO:
KIO stwierdziła, iż Odwołującemu nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, uznając że nie można stwierdzić takiego ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w związku z którym uszczerbku doznałby interes Odwołującego w uzyskaniu danego zamówienia i mógłby on ponieść szkodę. Ponadto zdaniem składu orzekającego, odtajnienie przez Zamawiającego oferty Odwołującego, nawet z naruszeniem przepisów chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa, hipotetycznie może co prawda prowadzić do powstania szkody po stronie wykonawcy, ale szkoda ta, związana z ujawnieniem szerszemu kręgowi podmiotów, niż ten, któremu były przeznaczone, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie stanowi przeszkody w uzyskaniu zamówienia w tym postępowaniu. KIO nie dopatrzyła się ponadto w postępowaniu Zamawiającego naruszeń podnoszonych w odwołaniu przez spółkę Impel Cleaning. KIO wskazywała także, iż nie mogło dojść do naruszenia wskazywanego przez Odwołującego art. 7 ust. 1 ustawy Pzp., w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Argumentację swą poparła faktem, iż Zamawiający potraktował wszystkich Wykonawców jednakowo (zgodnie ze stosownym pismem) wysłanym do Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Tym samym Zamawiający odtajnił w całości wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu. W związku z powyższym zdaniem KIO nie może być mowy o nierównym traktowaniu któregokolwiek z Wykonawców. A zatem zarzut ten podnoszony przez Odwołującego był błędny.
Komentarz:
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powszechnie stosowaną przez orzecznictwo praktyką, przesłankę prowadzącą do ustalenia legitymacji do wniesienia
odwołania należy interpretować wąsko. Na gruncie ustawy Pzp., oznacza to, że odwołanie służy ochronie interesów Wykonawcy, który, na skutek niezgodnego z prawem działania bądź
zaniechania Zamawiającego, mógłby nie uzyskać zamówienia, podczas gdy w przypadku prawidłowych czynności Zamawiającego – zamówienie by uzyskał. W związku z powyższym przychylam się do wyroku KIO o oddaleniu odwołania. Podzielam także zdanie Izby, iż w powyższej sprawie nie zasługuje na ochronę na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych objęcie tajemnicą informacji w ofercie składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wówczas, gdy jedynym celem tudzież osiągnięciem interesu, prowadzącym do uzyskania zamówienia, jest dla Odwołującego uniemożliwienie innym wykonawcom, którzy złożyli oferty konkurencyjne, zapoznanie się z jego ofertą.

Opracowała:
Katarzyna Korbecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *