Komentarz do wyroku KIO 1102/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku

By | Listopad 25, 2017

Stan faktyczny:
Przedmiotem postępowania prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A-Jastrzębie Zdrój był najem dwóch kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Odwołanie do KIO zostało wniesione 1 czerwca 2017 r. przez wykonawcę – FAMUR S.A –
Katowice i opierało się na zarzucie naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p) – nieodrzucenie oferty, która nie jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Odwołujący podniósł również naruszenie art 91b ust.1 P.z.p. ponieważ Zamawiający zaprosił firmę, której oferta powinna zostać odrzucona do udziału w aukcji elektronicznej. 8 czerwca 2017r. Odwołujący przedłożył „uzupełnienie odwołania” i zawarł w tym piśmie nowe zarzuty dotyczące innych czynności Zamawiającego oraz kwestionował kilkukrotne wzywanie do złożenia wyjaśnień.

Stanowiska stron:
Odwołujący na poparcie swoich zarzutów w kwestii powinności obligatoryjnego odrzucenia oferty argumentował, że oferta złożona przez wybranego Wykonawcę była niezgodna z definicją jaką Zamawiający zawarł w SIWZ. Niezgodność ta polegała na tym że oferta ta nie zawierała dodatkowych dokumentów, które wg SIWZ powinny stanowić jej integralną część. Wykluczone jest też zdaniem Odwołującego omyłkowe niedołączenie wspomnianych dokumentów, gdyż nie uwzględniono ich nawet w spisie treści oferty.
Podkreślone zostało także, że wybrany Wykonawca złożył niekompletne oświadczenie w kwestii gwarancji poprzez pominięcie jednego zdania ze wzoru zawartego w SIWZ.
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Zamawiający nie zgodził się z treścią podniesionych zarzutów.

Sentencja:
KIO uznała, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania przewidziane w art 189 ust. 2, więc odwołanie zostało rozpoznane na rozprawie. Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę na skutek naruszenia Zamawiającego a co za tym idzie zgodnie z art. 179 ust. 1 jest podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania.
Po rozpoznaniu sprawy Izba orzekła, że odwołanie nie może zostać uwzględnione. Jak stanowi art 192 ust. 7 Izba nie może orzekać co do zarzutów niezawartych w odwołaniu. Jest ona związana granicami zarzutów które Odwołujący podniósł w odwołaniu. Granice rozpoznania wyznacza uzasadnienie faktyczne i dlatego też jeżeli zawiera ono jakiekolwiek braki są „nienaprawialne” Izba wskazuje,że ewentualne niejasności w kwestii podstawy prawnej można często rozwiać dzięki prawidłowo skonstruowanemu uzasadnieniu faktycznemu jednak w odwrotną stronę jest to niemożliwe. Podkreślono, że Odwołujący w momencie składania odwołania nie dysponował pełną dokumentacją postępowania. Odnosząc się do zarzutów niekompletności wybranej oferty (niezgodności z definicją opisaną w SIWZ) Izba uznała, dodatkowe dokumenty miały stanowić tylko potwierdzenie spełniania wymagań stawianych przez Zamawiającego, ponieważ parametry kombajnu oferowanego przez FAMUR S.A. – Katowice zostały określone w treści oferty i z tego względu uzupełnienia tych dokumentów Zamawiający mógł żądać na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p. Co do zarzutu niezawarcia przez wybranego Wykonawcę w oświadczeniu zdania dot. gwarancji Izba stwierdziła, że była to oczywista omyłka pisarska niedyskwalifikująca oferty.Argumentem Izby był fakt, że nie było to samodzielne oświadczenie Wykonawcy a wzór narzucony przez Zamawiającego w SIWZ, który należało przekopiować. Zdaniem Izby naruszenia wskazane w odwołaniu nie mogą zostać uwzględniona jako zasadne.

Podsumowanie:
W tym orzeczeniu wyraźnie wybrzmiewa fakt jak istotne znaczenie dla skuteczności odwołania ma właściwe nakreślenie stanu faktycznego przez podmiot wnoszący odwołanie. Biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty związane z korzystaniem z tego środka ochrony prawnej (15 000 zł) to w interesie Odwołującego jest aby dać Izbie możliwość kompleksowego rozpatrzenia sprawy. Mając na uwadze, że Izba jest związana granicami zarzutów należy starannie przygotować właściwą podstawę faktyczną na której będzie się mogła oprzeć przy orzekaniu. Jak zostało podkreślone w sentencji Izby właściwe i rzetelne sformułowanie stanu faktycznego może także rozwiać wątpliwości co do kwestii podstawy prawnej dlatego jeśli Odwołujący odpowiednio przedstawi stan faktyczny jego szanse na powodzenie są dużo większe bo Izba ma większą przestrzeń w zakresie orzekania.
R. Stańczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *