SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ŁÓDŹ, 29 MAJA 2017 ROKU

By | Czerwiec 18, 2017

W dniu 29 maja 2017 roku w Auli Czerwonej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Reforma Prawa Zamówień publicznych, Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem konferencji byli – Centrum Zamówień Publicznych i PPP WPiA UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja nad konsekwencjami aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Problematyka konferencji zainteresowała wielu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele – Prezydenta Miasta Łodzi, Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Adwokackiej w Łodzi, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Kancelarii Prawniczej – WKB Wierciński Kwieciński Baehr, pracowników naukowych uczelni krajowych, zagranicznych oraz studentów.

Struktura konferencji składała się z czterech panelów.

W pierwszym panelu pt. Transgraniczne świadczenie usług, prof. zw. dr hab. UŁ Michał Seweryński zwrócił uwagę  na aktualny stan prawny transgranicznego świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem trudności interpretacyjnych pomiędzy prowadzeniem przedsiębiorstwa, świadczenia usług i świadczenia pracy za granicą. Prof. podkreślił konieczność odpowiedzi na pytania – co zrobić, aby nie odrzucać zasady swobody przepływu usług i nie naruszyć zasady wolnej konkurencji.

Prof. zw. dr hab. UŁ Zbigniew Hajn przedstawił problematykę transgranicznego świadczenia pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Prof. Daniele Sezani w swoim wystąpieniu odniósł się do kompromisu pomiędzy ochroną socjalną a ograniczeniem konkurencji w zamówieniach publicznych.

Natomiast dr Aleksandra Sołtysińska poruszyła kwestię zobowiązania do zapłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a dr Maciej Lubiszewski poświęcił swoje wystąpienie wybranym aspektom społecznym zamówień publicznych z perspektywy Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Europejskiej Karty Społecznej.

W drugim panelu konferencji pt. Zamówienia publiczne a prawo pracy, dr Izabela Florczak UŁ poruszyła kwestię – Umowy o pracę w regulacji Kodeksu Pracy.

Bardzo interesujące okazało się wystąpienie dr Izabeli Fundowicz, przedstawicielki Urzędu Zamówień Publicznych pt. Umowy o pracę w zamówieniach publicznych – praktyczne aspekty wdrożenia art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w ocenie i działaniach Urzędu Zamówień publicznych”.
Dr Fundowicz wskazała problem, iż zamawiający nie rozróżniają opisu przedmiotu zamówienia od kryteriów oceny ofert. Jest zasadnicza różnica pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia,
a kryteriami. Dr Fundowicz zwróciła uwagę, że zamawiający ma określić czynności, które mają charakter stosunku pracy. Jeśli zamawiający określi te czynności to musi wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w kryteriach oceny ofert.

Kolejną prezentację pt. „Kontrola PIP a zamówienia publiczne” wygłosił Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Następna prezentacja pt. „Ochrona danych osobowych a zamówienia publiczne” została wygłoszona przez mec. Weronikę Kowalik – zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego GIODO. Zaprezentowała ona uczestnikom kompromis GIODO a UZP dotyczący udostępniania danych pracowników wykonawcy podmiotom zamawiającym.

Wielkim zainteresowaniem okazał się temat wystąpienia mgr Macieja Gneli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pt. „ umowa o pracę a samozatrudnienie wykonawców”, w którym zasugerował refleksję  nad tematem „ przedwstępnych” umów o pracę. Dodatkowo mgr Gnela podniósł fakt, iż nie można ignorować jednoosobowych przedsiębiorców.

W trzecim panelu pt. Aspekty społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego, ciekawa była prezentacja Tomasza Jakubca – Dyrektora Biura Strategii Miasta UMŁ, p.o. Dyrektora Architektury i Rozwoju UMŁ, pt. Społeczne zamówienia publiczne w Urzędzie Miasta Łodzi.

W kolejnej prezentacji dott. Giovanni Antonelli z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, omówił wpływ prawa pracy na włoskie prawo zamówień publicznych.

  1. Katarzyna Duda (WPIA, Uniwersytet Opolski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych) omówiła kwestię wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz inicjatywę żółtych kartek za brak przestrzegania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Następnie mec. Anna Schpecht – Schampera przytoczyła doświadczenia praktyczne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wskazując, że nie można przepisami dotyczącymi zamówień publicznych załatwiać spraw, które do zamówień publicznych nie należą.

Mgr Jarosław Kola z Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, poruszył problem niesolidnego pracodawcy w kontekście naruszenia obowiązków zawodowych.

W ostatnim panelu pt. Zastrzeżone zamówienia publiczne, dr Agnieszka Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski omówiła wpływ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast mec. Wioletta Polak WKB poruszyła kwestię zakresu stosowania ustawy PZP do umów polegających na świadczeniu pracy przez więźniów. Lidia Węsierska – Chyc, kierownik Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej poruszyła problematykę barier w stosowaniu zastrzeżonych zamówień publicznych, a prof. dr hab. Zdzisława Janowska – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Szansa” przedstawiła problem spółdzielni socjalnych występujących w charakterze wykonawców w zamówieniach publicznych.

Interesujące okazało się wystąpienie dr Małgorzaty Moras z Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie pt. „Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych”.

Ostatnie wystąpienie pt. „Ocena wdrażania zamówień zastrzeżonych wprowadzonych dyrektywą 2014/24/UE do polskiego systemu prawnego  problematyka przedsiębiorczości społecznej” wygłosił mgr Dominik Styczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oprócz referatów podczas konferencji miały miejsce dwie dyskusje panelowe udziałem prelegentów oraz gości poświęcone zagadnieniom omawianym w poszczególnych wystąpieniach.

 

Opracowała: Anita Czarkowska – Walczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *