Komentarz do wyroku KIO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

By | Maj 14, 2017

Wyrok KIO 1526/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia był remont kapitalny Turbozespołu TG-1. Zamawiający to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Postępowanie zostało prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

W SIWZ, Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie, przynajmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu remontów turbin o mocy od 40 do 100 MW.

Podstawa prawna odwołania:

  1. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – zaniechanie wezwania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia polegającego na wykonaniu 2 zamówień, polegających na wykonaniu remontów turbin o mocy od 40 do 100 MW;

  2. art. 91b ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – zaproszenie wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. do udziału w aukcji elektronicznej, który nie wykazał spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, co świadczy o nierównym traktowaniu wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Streszczenie wyroku:

Odwołanie do KIO wpłynęło od EthosEnergy sp. z o.o. Dotyczyło zaniechania czynności wezwania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, a także zaproszenia tegoż wykonawcy do udziału w aukcji elektronicznej, pomimo niewykazania przez niego spełnienia wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu.

Odwołujący zwrócił uwagę, że Wykonawca Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. wykazał wykonanie tylko jednego zamówienia a Zamawiający sformułował warunek w sposób jednoznaczny, tj. zażądał wykazania się dwoma zamówieniami.

Uznanie przez zamawiającego doświadczenia w przypadku tego wykonawcy jest nieuzasadnione ponieważ to nie ilość wyremontowanych turbin jest kluczowa dla spełnienia wymogu wiedzy i doświadczenia, ale wykazanie się dwoma zamówieniami.

Poniesione zostało, że przez zamówienie publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym i wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Warunek dotyczący doświadczenia został zrozumiany przez wszystkich ubiegających się o to zamówienie w ten sam sposób poza Wykonawcą Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. Jakakolwiek inna (niż literalna) interpretacja opisywanego postanowienia SIWZ, prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.

Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia dokumentów w zakresie wykazania przez Wykonawcę posiadanej wiedzy i doświadczenia, a mino to zaprosił go do aukcji elektronicznej, tym samym dopuszczając do dalszego udziału w postępowaniu. Zamawiającemu można postawić w takiej sytuacji zarzut faworyzowania Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ponieważ tylko on nie musiał przedkładać minimum 2 referencji potwierdzających należyte wykonanie 2 umów czyli 2 zamówień.

Podniesione w odwołaniu zostało także to że duże znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odgrywa zasada formalizmu pozwalająca uniknąć ewentualnej arbitralności zamawiających przy rozstrzyganiu o wyniku postępowania. Odwołujący podkreślił wagę zasady przejrzystości w przypadku udzielania zamówień publicznych.

KIO uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej oraz dokonanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czynności wezwania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza nawiązała w uzasadnieniu do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp gdzie ustawodawca wskazał w sposób blankietowy, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, w tym warunek dotyczący „niezbędnej wiedzy i doświadczenia”.

Od Zamawiającego wymaga się by na etapie kształtowania postanowień ogłoszenia oraz SIWZ skonkretyzował co należy rozumieć pod pojęciem „niezbędna wiedza i doświadczenie” w sposób adekwatny, proporcjonalny do danego zakresu i stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia. Może tego dokonać przez podanie ilości, wartości wykonanych zamówień (dostaw, robót budowlanych czy usług) czy też określenie zakresu i charakteru wykonanych prac.

Izba stwierdziła, że Zamawiający w tym przypadku jasno i precyzyjnie określił wymóg legitymowania się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zatem należy to interpretować zgodnie z literalnym brzmieniem, w sposób ścisły i niedopuszczalna jest zmiana sposobu rozumienia tegoż warunku po złożeniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Istotnym parametrem ocenianym w ramach tego warunku była ilość zrealizowanych zamówień, obejmujących wykonanie remontu turbin o określonej mocy, zaś sama ilość czy też wartość turbin zrealizowana w ramach danego zamówienia nie miała znaczenia w tej kwestii.

Wykazane przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. doświadczenie nie stanowi, zdaniem Izby, potwierdzenia „niezbędnej wiedzy i doświadczenia” w stopniu wymaganym przez Zamawiającego – zachodzi konieczność zastosowania procedury, przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wezwania wykonawcy do uzupełniania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienia warunku.

Komentarz:

Uważam, że Zamawiający na wstępnym etapie przygotowania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien bardzo dobrze przemyśleć wymagania stawiane wykonawcom w przedmiocie udokumentowania posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Należy pamiętać, że jest on związany tym to określi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Nie może on czynić odstępstw od swoich postanowień, ponieważ doprowadziłoby to to zbyt dużej arbitralności oraz braku przejrzystości proceduralnej. Wprowadza to element niepewności oraz stwarza możliwość faworyzowania wybranych wykonawców.

Z punktu widzenia podmiotów składających oferty jest to niezmiernie ważne by kryteria którymi będzie kierował się Zamawiający przy rozstrzyganiu przetargu były jasne i precyzyjne. Dzięki temu wiedzą oni czy spełniają warunki udziału w postępowaniu i mogą realnie oszacować swoje szanse.

Renata Stańczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *