Komentarz do wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2014 r.

By | Maj 10, 2017

Sygnatura akt: KIO 1539/14

Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

17 lipca 2014 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku- jako Zamawiający prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Usługa doręczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania. W dniu 28 lipca 2014 roku Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ.

Podstawa prawna odwołania:

  • art. 4 pkt 6 ZamPublU w zw. z art. 178

  • art. 15 ust.1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust.1 pkt 5 w zw. z art. 3 pkt 16 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe

  • art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający naruszył powyższe przepisy na skutek zorganizowania przetargu nieograniczonego w trybie Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia, które to zamówienie nie podlega przepisom ustawy Pzp., ponieważ może ono zostać udzielone jedynie Poczcie Polskiej S.A., tj. zamawiającemu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. na usługi, co do których wyłączne prawo świadczenia posiada Poczta Polska S.A. do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe. W związku z powyższym Odwołujący wniósł o unieważnienie postępowania. Odwołujący wskazując ponadto na przedmiot postępowania podkreślił jednocześnie, że już sama usługa doręczenia określonej kwoty do rąk adresata pod wskazanym adresem zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe odpowiada instytucji przekazu pocztowego i tym samym w jego mniemaniu powinna być ona dokonywana przez operatora pocztowego. Zaś przekaz pocztowy jako usługa pocztowa może być realizowany tylko i wyłącznie przez podmioty, które posiadają odpowiednie uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej.

Jak wynika z oceny Odwołującego również art. 49 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje na uprawnienie operatora wyznaczonego do doręczania świadczeń, bowiem stanowi on, że KRUS ma prawo doręczać świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innych osób. Z interpretacji Odwołującego wynika także, iż doręczanie przekazów pocztowych w sposób określony w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe stanowi wykonywanie usługi pocztowej i dokonywane może być wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione. A zatem podmiot doręczający świadczenia zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, inny niż operator wyznaczony może więc doręczać świadczenia w dowolny sposób, jeśli zaś dokonuje doręczenia w trybie art.37 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe to jego działalność jest wykonywaniem usługi przekazu pocztowego i konieczne jest posiadanie odpowiednich ku temu uprawnień.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty Zamawiający podnosił, iż nie zawęził on przedmiotu zamówienia do usługi przekazu pocztowego, lecz chciał jedynie realizować doręczanie świadczeń zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wskazywał ponadto, iż w treści SIWZ zawarł dwa kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień, które dotyczyły po pierwsze: usług finansowych i ubezpieczeniowych, a po drugie: usług pocztowych. Co wskazywać miało, iż dopuszcza on zarówno możliwość zamówienia usług pocztowych, jak i finansowych oraz ubezpieczeniowych do realizacji wypłat świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników. 6 sierpnia 2014 roku, Zamawiający złożył ponadto pisemną odpowiedź wnosząc jednocześnie o odrzucenie odwołania albo o oddalenie odwołania w całości.

Jednak KIO ustaliła, iż Odwołującemu przysługiwało prawo do wniesienia odwołania, ponieważ wypełniona została materialnoprawna przesłanka interesu w uzyskaniu zamówienia, określona w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. kwalifikowana możliwością poniesienia przez niego szkody. Izba nie stwierdziła także podstaw do odrzucenia odwołania w oparciu o przepis art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie wyroku KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza po dopuszczeniu i rozważeniu dowodów z dokumentów znajdujących się w dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a także po zapoznaniu się ze stanowiskami stron ustaliła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Tym samym przychyliła się do argumentacji Zamawiającego. Dodatkowo KIO stwierdziła, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie posługiwał się pojęciem „przekaz pocztowy” na co wskazywał Odwołujący, lecz użył pojęcia „indywidualne przekazy wypłat”, a zatem nie wskazuje to na fakt, iż usługa ta miałaby być wykonywana tylko i wyłącznie przez operatora pocztowego. Tak więc twierdzenie, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, przedmiotem zamówienia jest przekaz pocztowy w ocenie Izby jest nieuzasadnione. W związku z powyższym KIO kosztami postępowania obciążyła Odwołującego- Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komentarz:
Uważam, iż Krajowa Izba Odwoławcza w przedstawionej powyżej przeze mnie sprawie postąpiła słusznie przychylając się do argumentacji Zamawiającego, i w tym przypadku orzekając na jego korzyść. Bowiem Odwołujący swoje twierdzenia wywodził jedynie z własnej interpretacji przepisów Prawa Pocztowego oraz SIWZ, co zarówno w mojej opinii jak i argumentacji przedstawionej przez Krajową Izbę Odwoławczą było swoistą nadinterpretacją, mającą na celu uzyskanie przez Odwołującego korzystnego w tej sprawie rozstrzygnięcia. Warto zaznaczyć, iż Odwołujący nie musiał od razu wnosić odwołania wobec treści SIWZ, mógł bowiem wystąpić z pytaniem do Zamawiającego odnośnie treści zawartej w SIWZ. Ponadto jak wynika z dotychczasowej praktyki stosowanej przez Zamawiającego, ale także inne podmioty tego typu działające na rynku, istnieje możliwość doręczania świadczeń przez inne podmioty pod wskazanym adresem osób uprawnionych.

Opracowała:

Katarzyna Korbecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *