Monthly Archives: Czerwiec 2017

Several contracts for architectural services seen as a one procurement: case C-574/10 Commission v. Federal Republic of Germany

On March 15, 2012 the European Court of Justice (Third Chamber) passed a judgement on a
case concerning the award of several contracts for architectural services instead of one
contract over the threshold, as laid down in the directive 2004/18/EC (on the coordination of
procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service
contracts) and without a previous call for tenders on the European level. The case concerned
the Federal Republic of Germany.
In October 2006 the municipality of Niedernhausen (Germany) as contracting authority
decided to renovate a multi-purpose hall, used for sports and concerts.
For this purpose the municipality hired a local architect office to draw up the estimation for
the costs of the renovation, stressing that this architecture office would also be responsible for
all stages of the renovation of the building, according to the German payroll of the architects
and engineers (German Honorarordnung für Architekten und Ingenieure).
According to the report of 4th October 2007 of this engineering firm, the whole costs of the
renovation works would take ci. 2,3 million euro gross. The fee for the design and supervision
of the works was included and it would take 325,000 euro gross.
Having received the report the municipality came to a decision to divide the procurement into
three independent parts. All the parts were provided with a budgetary plans of the
municipality for the years 2008-2010. The first renovation works should be carried out in
2008. The architect office was responsible for the choice of the specialized engineers and for
supervising their works. Under the contract signed on January 24, 2008 his fee shall take
104,000 euro. The next contract was signed in 2009 for the fee of 89,000 euro and the last one
in 2010 for 70,000 euros.
In May 2008 the European Commission complained about the way the procurement
procedure had been conducted. It claimed that the works should be carried out as a unity.
According to the statement of the Federal Republic of Germany the procurement was carried
out in several phases due to the budgetary reasons.
Notwithstanding the reply, the Commission sent a reminder letter on June 26, 2009 claiming
that the conclusions of the ECJ in the judgement of 5th October 2000 on the case C-16/98
Commission v. France are not relevant. The services (eg. design) can be conducted separately.
The authorities of Germany did not agree with such statement, so in 2010 the Commission
appealed to the Court of Justice. In the application, the Commission made a statement that all
the services undertaken and conducted with the renovation of the Autalhalle constitute a
united public works contract under the European procurement law. The services are accessory
to the works and therefore they should be treated as a unity.
The Court emphasized that it is against the art. 9 (3) of the directive 2004/18/EC to divide the
contract artificially only on budgetary grounds. The architectural services are in a close
physical, economic and functional relation because they are all serving the renovation of one
building. The Commission cannot find any reasonable reason for conducting these works
separately. As stated in the judgement of the Court on the case C-16/98 Commission v.
France, the ECJ showed there the functional approach, that the building works should be
considered as a one procurement. For the reasons mentioned above, the Commission claimed
to apply this judgement to a current case.
The judgement of March 15, 2012:
The European Court of Justice finds that the services are as well as public works and supplies
under the regulation of the directive 2004/18/EC. For this reason, while awarding the services,
the contracting authorities ought to act with a great respect to all the European rules and goals.
In accordance with the art. 9 (1)(3) of the directive 2004/18/EC the value of the contracts
cannot be underestimated to avoid applying the procurement directives.
The main doubt if the architectural services should be seen as part of a public works and not
as an individual, separate contract as it was dispelled. The ECJ agreed with the opinion of the
Commission that the functional approach must be used. Based on the procedure documents,
all these services were connected to each other and therefore seen as a unity. They are in close
economic and functional relation and an artificial dividing would not change this situation.
The Commission stressed as well, that under the Annex II A, Category 12 to the directive
2004/18/EC architectural services are priority services. Therefore, the contract value should
have been calculated, according to the total value of the architectural services provided in the
context of the construction. In that case, the contract value would have exceeded the threshold
laid down in Article 7B of Directive. Because of that the contracting authority should have
call for tenders on the European level. The ECJ agreed. That is why the Federal Republic of
Germany was declared to fail with fulfilling its obligations under the procurement directive
2004/18/EC by not by carrying out the renovation project in several steps and punished with
the costs of the procedure.
This judgement shows the continuity and consequence of the Court in the matter of estimation
of the value of the contract. It is forbidden to divide the contract into several phases to avoid
using the European directives for the saving reasons, because the rule of equal treatment of
the bidders and the non-discrimination rule are more important. The new directive
2014/24/EU (on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC) specifies in article
5 the methods for calculating the estimated value of procurement to do it properly with
respect to the European procurement law.
I agree with the Court because the facts on which this judgement was based show clearly that
the services were connected to each other and there was no reason to divide the contract. It
was against the European rules of the freedom of services and to give the contract to a one
bidder without calling for tenders.

autor: Izabella Sobieraj

SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ŁÓDŹ, 29 MAJA 2017 ROKU

W dniu 29 maja 2017 roku w Auli Czerwonej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Reforma Prawa Zamówień publicznych, Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem konferencji byli – Centrum Zamówień Publicznych i PPP WPiA UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja nad konsekwencjami aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Problematyka konferencji zainteresowała wielu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele – Prezydenta Miasta Łodzi, Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Adwokackiej w Łodzi, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Kancelarii Prawniczej – WKB Wierciński Kwieciński Baehr, pracowników naukowych uczelni krajowych, zagranicznych oraz studentów.

Struktura konferencji składała się z czterech panelów.

W pierwszym panelu pt. Transgraniczne świadczenie usług, prof. zw. dr hab. UŁ Michał Seweryński zwrócił uwagę  na aktualny stan prawny transgranicznego świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem trudności interpretacyjnych pomiędzy prowadzeniem przedsiębiorstwa, świadczenia usług i świadczenia pracy za granicą. Prof. podkreślił konieczność odpowiedzi na pytania – co zrobić, aby nie odrzucać zasady swobody przepływu usług i nie naruszyć zasady wolnej konkurencji.

Prof. zw. dr hab. UŁ Zbigniew Hajn przedstawił problematykę transgranicznego świadczenia pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Prof. Daniele Sezani w swoim wystąpieniu odniósł się do kompromisu pomiędzy ochroną socjalną a ograniczeniem konkurencji w zamówieniach publicznych.

Natomiast dr Aleksandra Sołtysińska poruszyła kwestię zobowiązania do zapłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a dr Maciej Lubiszewski poświęcił swoje wystąpienie wybranym aspektom społecznym zamówień publicznych z perspektywy Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Europejskiej Karty Społecznej.

W drugim panelu konferencji pt. Zamówienia publiczne a prawo pracy, dr Izabela Florczak UŁ poruszyła kwestię – Umowy o pracę w regulacji Kodeksu Pracy.

Bardzo interesujące okazało się wystąpienie dr Izabeli Fundowicz, przedstawicielki Urzędu Zamówień Publicznych pt. Umowy o pracę w zamówieniach publicznych – praktyczne aspekty wdrożenia art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w ocenie i działaniach Urzędu Zamówień publicznych”.
Dr Fundowicz wskazała problem, iż zamawiający nie rozróżniają opisu przedmiotu zamówienia od kryteriów oceny ofert. Jest zasadnicza różnica pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia,
a kryteriami. Dr Fundowicz zwróciła uwagę, że zamawiający ma określić czynności, które mają charakter stosunku pracy. Jeśli zamawiający określi te czynności to musi wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w kryteriach oceny ofert.

Kolejną prezentację pt. „Kontrola PIP a zamówienia publiczne” wygłosił Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Następna prezentacja pt. „Ochrona danych osobowych a zamówienia publiczne” została wygłoszona przez mec. Weronikę Kowalik – zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego GIODO. Zaprezentowała ona uczestnikom kompromis GIODO a UZP dotyczący udostępniania danych pracowników wykonawcy podmiotom zamawiającym.

Wielkim zainteresowaniem okazał się temat wystąpienia mgr Macieja Gneli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pt. „ umowa o pracę a samozatrudnienie wykonawców”, w którym zasugerował refleksję  nad tematem „ przedwstępnych” umów o pracę. Dodatkowo mgr Gnela podniósł fakt, iż nie można ignorować jednoosobowych przedsiębiorców.

W trzecim panelu pt. Aspekty społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego, ciekawa była prezentacja Tomasza Jakubca – Dyrektora Biura Strategii Miasta UMŁ, p.o. Dyrektora Architektury i Rozwoju UMŁ, pt. Społeczne zamówienia publiczne w Urzędzie Miasta Łodzi.

W kolejnej prezentacji dott. Giovanni Antonelli z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, omówił wpływ prawa pracy na włoskie prawo zamówień publicznych.

  1. Katarzyna Duda (WPIA, Uniwersytet Opolski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych) omówiła kwestię wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz inicjatywę żółtych kartek za brak przestrzegania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Następnie mec. Anna Schpecht – Schampera przytoczyła doświadczenia praktyczne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wskazując, że nie można przepisami dotyczącymi zamówień publicznych załatwiać spraw, które do zamówień publicznych nie należą.

Mgr Jarosław Kola z Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, poruszył problem niesolidnego pracodawcy w kontekście naruszenia obowiązków zawodowych.

W ostatnim panelu pt. Zastrzeżone zamówienia publiczne, dr Agnieszka Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski omówiła wpływ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast mec. Wioletta Polak WKB poruszyła kwestię zakresu stosowania ustawy PZP do umów polegających na świadczeniu pracy przez więźniów. Lidia Węsierska – Chyc, kierownik Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej poruszyła problematykę barier w stosowaniu zastrzeżonych zamówień publicznych, a prof. dr hab. Zdzisława Janowska – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Szansa” przedstawiła problem spółdzielni socjalnych występujących w charakterze wykonawców w zamówieniach publicznych.

Interesujące okazało się wystąpienie dr Małgorzaty Moras z Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie pt. „Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych”.

Ostatnie wystąpienie pt. „Ocena wdrażania zamówień zastrzeżonych wprowadzonych dyrektywą 2014/24/UE do polskiego systemu prawnego  problematyka przedsiębiorczości społecznej” wygłosił mgr Dominik Styczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oprócz referatów podczas konferencji miały miejsce dwie dyskusje panelowe udziałem prelegentów oraz gości poświęcone zagadnieniom omawianym w poszczególnych wystąpieniach.

 

Opracowała: Anita Czarkowska – Walczak