Monthly Archives: Listopad 2016

Sprawozdanie z seminarium Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczoncyh. Jak zostać dostawcą ONZ. Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Łódź, 23 listopada 2016 r.

W środę 23 listopada odbyło się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego seminarium ,,Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Celem seminarium było przybliżenie tematyki z zakresu zamówień publicznych licznych Agend ONZ tak aby polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyficzną procedurą udzielania zamówień publicznych.  Prelegentami podczas seminarium byli eksperci agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektów i przetargów ONZ. Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Seminarium zostało otwarte wystąpieniem pani Paulina Kapuścińskiej  z Departamenru Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczne Agendy ONZ realizują zamówienia publiczne na łączną sumę ponad 3 mld USD rocznie. Udział polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych ONZ wynosi zaledwie 0, 001 %. 15 grudnia br. Zostanie wydana publikacja, która przedstawi szeroko problem zamówień publicznych ONZ, w której zostaną zebrane informacje jak poruszać się w zamówieniach publicznych ONZ.

Następnie swoje wystąpienie miała pani Karolina Mzyk z UNDP Istanbul INTERNATIONAL Centre for Private sector in development. Pani Mzyk zaczęła swoje wystąpienie od pytania ,,Dlaczego biznes zainteresowany jest inwestycjami w krajach mało rozwiniętych?” Przyczyną wzmożonego zainteresowania inwestycjami w krajach mało rozwiniętych jest wzrost klasy średniej w Azji, Afryce. Po drugie zmienia się bardzo wkład PKB. Do tej pory USA mogły się szczycić najwyższym wskaźnikiem PKB, ale coraz częściej wskazuje się na to, że Chiny mogą stać się pierwszą gospodarką świata. W 2015 r. wszystkie głowy państwa podpisały globalny projekt ,,zrównoważony rozwój” 15 celów zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia ONZ jest to bardzo dobry projekt, który zakłada wiele społecznych celów takich jak marginalizacja ubóstwa. Obecny fundusz klimatyczny podpisany w Paryżu ma budżet ok. 3 mld rocznie. Na świecie standardem wdrażanie w firmach kodeksów odpowiedzialności społecznej. Firmy chcą inwestować w nowe standardy (zrównoważonego rozwoju), dlatego że uważają, że da im to lepszą pozycję na rynku. ONZ tworzy platformy pomocy we wdrażaniu tego typu kodeksów w firmach. Rządy w ramach G20 będą wdrażały programy pomocy dla firm, które wdrażają tego typu kodeksy. Z punktu widzenia firmy ten model biznesu jest możliwy do wdrażania w każdym fazie rozwoju biznesu. Buissness call to action – platforma wspierana przez rządy Finlandii, USA czy Wielkiej Brytanii. Jest to globalna platforma która wspiera przedsiębiorstwa w inwestycjach komercyjnych, które wdrażają cele zrównoważonego rozwoju. Platforma ta jest bezpłatna. Do tej pory żadna polska firma nie była zainteresowana tą platformą. Jak firmy mogą wykorzystywać te narzędzia? Mogą wykorzystywać to jako pomoc w budowaniu sieci kontaktów. Przedmiotem działalności UNDP jest wstępne konsultacje na temat pomysłów biznesowych, monitoring oraz wsparcie techniczne.

Następnie głos zabrała pani Isabelle Depuy oraz Łukasz Trzebiński z Działu Zamówień Publicznych Siedziby Głównej ONZ w Nowym Jorku. Przybliżona została procedura rejestracji przedsiębiorców przez Sekretariat ONZ. Łukasz Trzebiński: zakresy umów i towarów oraz wartości zamawianych przez ONZ: leki, logistyka transport. Największe usługi i towary to chemikalia i usługi transportów lotniczych. Firmy oprócz rejestracji UMGM mogą się bezpośrednio kontaktować z agencjami aby uzyskać informację o przetargach. Organy te posiadają uprawnienia do udzielania zamówień, ale o niższych wartościach. Głowna siedziba ONZ zajmuje się system contracts. Pan Łukasz Trzebiński Wyraził nadzieje, że polskie firmy zarejestrują się w rejestrze wykonawców.  Isabelle Depuy: jak działa system zamówień? Są zasady które są oparte na celach udzielenia zamówienia, zapewnienie uczciwej konkurencji, uczciwość, przejrzystość. Jesteśmy dlatego na całym świecie aby dotrzeć do największej liczby wykonawców. Interesuje nas cena, ale nie jest ona jedynym wyznacznikiem. Te zasady kierują całym procesem o pozyskaniu informacji poprzez procedurę aż po udzielenie zamówienia.

Jako ostatni głos zabrał Pan Piotr Sochoń z Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcał się do zapoznania z działalnością punktu Informacyjnego, który tylko w tym roku doradzał 100 firmom.

Strony internetowe warte uwagi:

https://mzp.parp.gov.pl/pl/

http://www.un.org/en/index.html

http://www.undp.org/

http://open.undp.org/#2016

 

 

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

W świetle Komunikatu Komisji Europejskiej Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [KOM(2010) 2020] instytucja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych nabiera istotnego praktycznego znaczenia. Jest jednym z instrumentów służących osiąganiu takich celów jak wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia poprzez zapewnienie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynoszącej 75%, (np. wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na rynku pracy). Najnowsze dyrektywy unijne w sprawie udzielania zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE) także podkreślają doniosłość tej kwestii.

Termin „społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne” oznacza zamówienia publiczne, w ramach których brane są pod uwagę różnego rodzaju kwestie społeczne. Są to m.in. możliwości zatrudnienia, godna praca, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integracja społeczna (w tym także osób niepełnosprawnych), równość szans, dostępność oraz projektowanie dla wszystkich. Przy tego rodzaju zamówieniach instytucje zamawiające mogą również uwzględniać kryteria zrównoważonego rozwoju, w tym kwestie etycznego handlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility — CSR)[1].

Zgodnie z dyrektywami zamówieniowymi instytucje zamawiające mogą uwzględniać aspekty społeczne na kilku etapach postępowania. Takie uprawnienia wynikają również z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 22 ust. 2 ustawy p.z.p. Przepis ten stanowi, że zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o jego udzielenie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, bądź działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób należących do grup społecznie marginalizowanych. Prawodawca wskazuje, że chodzi o osoby niepełnosprawne, bezrobotne, poszukujące pracy, pozbawione wolności lub zwolnione z zakładów karnych, a także o członków mniejszości narodowych i etnicznych, osoby z zaburzeniami psychicznymi czy posiadające status uchodźcy. Katalog ten ma charakter otwarty. Instytucja zamawiająca obowiązana jest określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do tych kategorii, przy czym nie może on być mniejszy niż 30%.

W świetle art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p. z udziału w postępowaniu można wykluczyć również wykonawcę skazanego prawomocnym wyrokiem za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, jeśli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych. Decyzję o wykluczeniu można podjąć także w stosunku do wykonawcy, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. Wykluczenie nie jest dopuszczalne, jeżeli upłynęły 3 lata odpowiednio od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

Kwestie społeczne są, szczególnie po ostatniej nowelizacji ustawy p.z.p., istotnym elementem oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mogą one obejmować aspekty społeczne, w tym integrację zawodową i społeczną osób należących do grup społecznie marginalizowanych, czy też dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników. Kryteria takie muszą jednak pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia (art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.).

Wskazane regulacje umożliwiają zamawiającym prowadzenie działań sprzyjających włączeniu społecznemu. Jak wynika z orzecznictwa TSUE (np. wyrok w sprawie C-31/87 Beentjes) kwestie społeczne mogą być uwzględniane w zamówieniach, ale zawsze z poszanowaniem zasad wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz dyrektyw zamówieniowych.

 

 

 

 

autor: Izabella Sobieraj

[1] Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, 2010.