Komentarz do wyroku KIO z dnia 24 listopada 2014r.

Sygnatura akt:      KIO 2358/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosił przetarg nieograniczony na „letnie i zimowe utrzymanie jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników na terenie miasta Chorzowa, wraz z usługami towarzyszącymi”. W dniu 10 listopada 2014r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie… Read More »

SPRAWOZDANIE: Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych – 13.12.2016r.

W dniu 13. grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się Lokalne Forum Dialogu poświęcone klauzulom społecznym i środowiskowym w zamówieniach publicznych. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Łódź oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” programu FIO… Read More »

Sprawozdzanie z X konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej zamówieniom publicznym

W wtorek 6 grudnia odbyła się w Warszawie X konferencja Urzędu zamówień publicznych poświęcona tematyce zielonych zamówień publicznych. W konferencji  uczestniczyli seminarzyści oraz doktoranci Katedry europejskiego prawa gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Panią dr Anną Górczyńską. Głównym założeniem konferencji było propagowanie wśród zarówno zamawiających jak i wykonawców idei zielonych zamówień… Read More »

Sprawozdanie z seminarium Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczoncyh. Jak zostać dostawcą ONZ. Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Łódź, 23 listopada 2016 r.

W środę 23 listopada odbyło się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego seminarium ,,Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Celem seminarium było przybliżenie tematyki z zakresu zamówień publicznych licznych Agend ONZ tak aby polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyficzną procedurą udzielania zamówień publicznych.  Prelegentami podczas seminarium byli eksperci agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy dzielili się swoją wiedzą… Read More »

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

W świetle Komunikatu Komisji Europejskiej Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [KOM(2010) 2020] instytucja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych nabiera istotnego praktycznego znaczenia. Jest jednym z instrumentów służących osiąganiu takich celów jak wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia poprzez zapewnienie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynoszącej 75%,… Read More »

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne to strategia, której głównym założeniem jest upowszechnianie praktyki uwzględniania przez podmioty publiczne kryteriów/wymogów pro-środowiskowych (mających zniwelować negatywny wpływ na środowisko naturalne wytwarzanych dóbr lub świadczonych usług) podczas stosowania procedury zamówienia publicznego. Stosowanie wymogów środowiskowych ma na celu wspieranie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko zamawianych produktów czy… Read More »

Brak implementacji unijnych dyrektyw i jej skutki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Termin implementacji dyrektywy 2014/24/UE minął 18 kwietnia 2016 r., jednak mimo długotrwałych prac związanych z realizacją obowiązku wdrożenia wyżej wymienionej dyrektywy polski ustawodawca nie zdołał temu obowiązkowi w pełni podołać. Brak implementacji dyrektywy może mieć znamienne skutki dla państwa oraz dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Okoliczność ta może mieć daleko idące… Read More »

Zamówienia in-house

Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych wzbudza niebywałe kontrowersje. Szczególnie chodzi tutaj o przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 -, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej… Read More »

Budowa platformy e-Zamówienia w oparciu o projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, przygotowując się do transpozycji nowych dyrektyw unijnych na konferencji 9 kwietnia 2015 dotyczące zmian w systemie zamówień publicznych ogłosił ramy technologiczne systemu e-Zamówień, mającego wprowadzić pełną elektronizację postępowań. Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy prawo Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2016 roku, wersja 01, wynika iż system będzie posiadał cztery moduły. Stanowi… Read More »