Konferencja naukowa REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA UŁ Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ Urząd Miasta Łodzi   zapraszają   na IV Międzynarodową Konferencję z cyklu   REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH organizowaną w dniu 29 maja 2017 r. w godz. 10.00-17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego   Panele… Read More »

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI DYREKTYWY 89/665/EWG I DYREKTYWY 92/13/EWG, ZMIENIONYCH DYREKTYWĄ 2007/66/WE, DOTYCZĄCYCH PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH W DZIEDZINIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Na samym początku sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja podkreśla niezwykle istotny fakt, iż Dyrektywy Odwoławcze stanowią gwarancję osiągnięcia celów stawianych przez akty wspólnotowe dotyczące merytorycznie udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zostaje zaznaczone, że Dyrektywy Odwoławcze stanowią nieodłączną część reżimu zamówień publicznych w każdym kraju członkowskim, przez zapewnienie podmiotom gospodarczym minimum dotyczącego dostępności do skutecznych… Read More »

Instalacja kolektorów słonecznych – roboty budowlane czy dostawy. Komentarz do wyroku NSA z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt: II GSK 70/15

Zarys problemu Oczywistym jest, że kwestią podstawową na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przemyślana i zgodna z przepisami kwalifikacja przedmiotu zamówienia. Warunkuje ona bowiem między innymi to jakie normy prawne, nie tylko pochodzące z p.z.p., ale także z innych ustaw, znajdą zastosowanie do umowy będącej celem i zwieńczeniem całego postępowania. Zanim jednak… Read More »

Komentarz do wyroku KIO z dnia 24 listopada 2014r.

Sygnatura akt:      KIO 2358/14 Wyrok został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosił przetarg nieograniczony na „letnie i zimowe utrzymanie jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników na terenie miasta Chorzowa, wraz z usługami towarzyszącymi”. W dniu 10 listopada 2014r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie… Read More »

SPRAWOZDANIE: Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych – 13.12.2016r.

W dniu 13. grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się Lokalne Forum Dialogu poświęcone klauzulom społecznym i środowiskowym w zamówieniach publicznych. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Łódź oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” programu FIO… Read More »

Sprawozdzanie z X konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej zamówieniom publicznym

W wtorek 6 grudnia odbyła się w Warszawie X konferencja Urzędu zamówień publicznych poświęcona tematyce zielonych zamówień publicznych. W konferencji  uczestniczyli seminarzyści oraz doktoranci Katedry europejskiego prawa gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Panią dr Anną Górczyńską. Głównym założeniem konferencji było propagowanie wśród zarówno zamawiających jak i wykonawców idei zielonych zamówień… Read More »

Sprawozdanie z seminarium Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczoncyh. Jak zostać dostawcą ONZ. Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Łódź, 23 listopada 2016 r.

W środę 23 listopada odbyło się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego seminarium ,,Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Celem seminarium było przybliżenie tematyki z zakresu zamówień publicznych licznych Agend ONZ tak aby polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyficzną procedurą udzielania zamówień publicznych.  Prelegentami podczas seminarium byli eksperci agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy dzielili się swoją wiedzą… Read More »

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

W świetle Komunikatu Komisji Europejskiej Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [KOM(2010) 2020] instytucja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych nabiera istotnego praktycznego znaczenia. Jest jednym z instrumentów służących osiąganiu takich celów jak wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia poprzez zapewnienie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynoszącej 75%,… Read More »

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne to strategia, której głównym założeniem jest upowszechnianie praktyki uwzględniania przez podmioty publiczne kryteriów/wymogów pro-środowiskowych (mających zniwelować negatywny wpływ na środowisko naturalne wytwarzanych dóbr lub świadczonych usług) podczas stosowania procedury zamówienia publicznego. Stosowanie wymogów środowiskowych ma na celu wspieranie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko zamawianych produktów czy… Read More »